Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rob’s TV-Service (RTS) KvK nr: 31029212

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door RTS verrichtte diensten, offertes en overeenkomsten, koop en verkoop van goederen.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is  overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluitend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt, hebben de door RTS uitgebrachte offertes een geldingsduur van 14 dagen na dagtekening van de offerte.
 3. Voor zover offertes zijn gebaseerd, op de bij de aanbieding door de kliënt verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door kliënt gedane (op)metingen, zal deze instaan voor de juistheid daarvan, uitvoering op grond van deze gegevens zal zo nauwkeurig mogelijk geschieden. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk of per e-mail hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order 2 betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
 3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door ons, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Tarieven

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren
 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Verplichtingen van partijen

 1. Wij zijn gehouden onze opdracht onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uit te voeren.
 2. Indien wij bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd worden met feiten of omstandigheden die de voortgang van onze werkzaamheden en/of het resultaat van onze diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zullen wij de koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. De koper zal aan ons tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die wij nodig hebben voor de juiste uitvoering van de opdracht.
 4. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons staan of indien de koper op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 5. De door ons eventueel ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder onze verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door de koper is voorgeschreven.
 6. RTS zal geen informatie aan derden verstrekken zonder toestemming van klient over zaken die de klient aan RTS vertrouwelijk heeft opgegeven.
 7. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

 

Artikel 6. Wijzigingen, meer- en minder werk

 1. Koper aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
 2. Wij zullen koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

Artikel 7. Overdracht en onderaanneming

 1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
 2. Indien wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, zullen wij de koper daarvan tijdig mededeling doen. De koper zal zich niet op onredelijke gronden verzetten tegen de inzet van deze derden.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op de door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van / 50,– alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transaçties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

 

 1. De aansprakelijkheid van RTS wegens niet of niet behoorlijk of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst blijft in alle gevallen per overeenkomst beperkt tot maximaal het bedrag dat kliënt uit hoofde van die overeenkomst verschuldigd is, zulks met een maximum van €1000,- (duizend euro) tenzij klient aantoont dat het een en ander te wijten is aan grove schuld van RTS in welk geval de aansprakelijkheid van RTS beperkt zal zijn tot maximaal €2000 (tweeduizend euro) ongeacht de hoogte van het bedrag dat kliënt uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is .
 2. RTS zal uitsluitend de door de klient gemaakte kosten, daaronder begrepen jegens derden aangegane verplichtingen, vergoeden. RTS is derhalve nimmer gehouden tot vergoeding voor bedrijfsschade, winstderving alsmede schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens kliënt. RTS is evenmin gehouden tot vergoeding van gevolgschade tenzij er sprake is van grove schuld.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot fouten en of gebreken inde dienstverlening, uitvoering van het werk, dienen zo spoedig mogelijk nadat de fout of het gebrek is geconstateerd, schriftelijk of mondeling bij RTS te worden ingediend. Na mondelinge indiening dient altijd nog een schriftelijke indiening te volgen. Zie artikel 12.2
 2. Mondeling ingediende klachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend om ze geldend te maken en in ieder geval binnen7 dagen na ontvangst der goederen of oplevering van het werk indien gebrek zichtbaar c.q. hoorbaar is en bij zgn verborgen gebreken binnen 7 dagen nadat het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.

Artikel 13. Garantie

 1. Op alle door RTS verrichtte werkzaamheden en geleverde goederen en apparatuur wordt door RTS een garantie verleend van 1 maand voor zover het gebreken betreft welke bij normaal gebruik op kunnen treden. Afwijkingen van deze bepaling zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. De garantie geldt voor die delen en componenten die een normale werking of functionering van apparatuur en/of goederen in de weg staan; hierbij komen de kosten van het arbeidsloon voor rekening van RTS; iedere verdere aansprakelijkheid van RTS is uitgesloten.
 2. Garantie op reparaties wordt alleen gegeven op de door RTS vervangen c.q. gerepareerde onderdelen en/of componenten.
 3. Bij ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid , enig na oplevering van buiten komend schadeveroorzakend evenement van of door kliënt of door derden uitgevoerde reparaties of onderhoud zonder toestemming van RTS wordt een beroep op garantie uitgesloten. RTS kan geleverde of gerepareerde goederen/apparatuur van verzegelingen en/of merktekens voorzien; verbreking of beschadiging van deze verzegelingen en/of merktekens sluit iedere aanspraak van kliënt op garantie uit.
 4. Indien de apparatuur of goederen door RTS wordt betrokken van een toeleverancier dan zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing.

Artikel 14. Voorrijkosten

 1. Indien RTS werkzaamheden uit moet voeren en/of goederen of apparatuur moet afleveren bij kliënt is RTS gerechtigd om voorrijkosten of vervoerskosten te berekenen. Binnen de gemeentegrenzen van Baarn bedragen deze €25 (vijfentwintig euro) per bezoek of aflevering. Buiten  Baarn zijn de kosten afhankelijk van de afstand en de tijd en wordt bepaald in overleg met de kliënt.

Artikel 15. Onderzoekskosten

 1. Indien blijkt dat de reparatiekosten van de bij RTS aangeboden goederen meer dan €80 (tachtig euro) bedraagt, dan is RTS gehouden hiervan melding te maken aan kliënt. De klant is in dat geval gerechtigd de reparatieopdracht te annuleren maar dient dan RTS €20 (twintig euro) aan onderzoekskosten te betalen.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17. Privacyverklaring

Rob’s TV-Service (RTS) draagt zorg voor de bescherming van uw privacy. We willen dat bezoekers van www.robstvservice.nl weten dat we informatie verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we die ter beschikking stellen. De pagina’s van www.robstvservice.nl kunt u bezoeken zonder persoonlijke informatie met ons te delen.

 

Dit privacybeleid verklaart:

 

 • Welke soort persoonlijke informatie we verzamelen;
 • Hoe die persoonlijke informatie wordt gebruikt;
 • Hoe u de persoonlijke informatie die wij ontvangen kunt controleren;
 • Het gebruik van “cookies”;
 • Hoe de persoonlijke gegevens die we vergaren beschermd worden;
 • Hoe u contact met ons op kunt nemen.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

 

We verzamelen (persoonsgebonden) informatie die u identificeert en ons toestaat om contact met u op te nemen. Persoonlijke informatie wordt gevraagd op het moment dat u het contactformulier bij www.robstvservice.nl invult en verzendt. Persoonlijke informatie die door RTS wordt verzameld is beperkt tot en in functie van de informatie of dienst die u aanvraagt.

 

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

 

Wanneer we u op www.robstvservice.nl vragen om ons uw e-mailadres en persoonlijke gegevens te verstrekken dan doen we dat:

 • Om een afspraak te maken voor een reparatie of andere dienst.
 • Om informatie over producten, diensten en kennis te kunnen verstrekken;
 • Om u op de hoogte te kunnen houden over ontwikkelingen en nieuwe producten en diensten van Rob’s TV-Service

RTS kan besluiten uw informatie met derden te delen:

(1) indien de wet dat vereist ingeval van gerechtelijke procedures tegen RTS of de website.

(2) om haar rechten en eigendommen te verdedigen.

(3) om de persoonlijke veiligheid van medewerkers, klanten en andere relaties van RTS te beschermen

 

Controle van uw persoonlijke informatievoorkeuren

 

RTS gaat de informatie die u achterlaat niet delen met derden zonder uw toestemming met uitzondering van eerder genoemde situaties. Ze zal deze enkel gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.

RTS kan periodiek nieuwsbrieven (e-mails) versturen die u informeren over diensten, en nieuws gerelateerd aan deze onderwerpen. In iedere e-mail bieden we u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven zodat u geen nieuwsbrieven met marketinginformatie meer zult ontvangen.

 

Gebruik van cookies

 

Bij een bezoek aan www.robstvservice.nl wordt er een cookie op uw computer geplaatst of gelezen indien u de site eerder bezocht. Cookies zijn kleine stukjes gebruiksinformatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het gebruik van cookies is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie op de website en wanneer de browser wordt gesloten, eindigt het proces. Cookies kunnen worden gebruikt bij het verzamelen van bezoekstatistieken van www.robstvservice.nl. De meeste browsers laten het opslaan van cookies toe, maar als u wilt kunt u dit uitschakelen of een waarschuwing instellen iedere keer dat er getracht wordt een cookie aan te maken. U kunt cookies achteraf ook van uw computer verwijderen. Als u het plaatsen van cookies niet toestaat, heeft dit voor u geen invloed op het functioneren van de website www.robstvservice.nl.

 

Veiligheid van uw persoonlijke informatie

 

Rob’s TVService neemt uw veiligheid serieus en onderneemt stappen om uw informatie te beschermen. Hoewel geen enkele datatransmissie via internet of andere technologie gegarandeerd 100% veilig is, probeert RTS op continue basis haar technologie ten aanzien van die veiligheid te verbeteren. We kunnen alleen stappen ondernemen om risico op ongeoorloofde toegang te verminderen. Rob’s TVService alsmede zijn partners welke deze website ontwikkeld hebben, bezitten voldoende fysieke, elektronische en procedurele middelen, alsmede technische kennis om uw persoonlijke informatie te beschermen.

 

Veranderingen in dit privacybeleid

 

Rob’s TVService (RTS) kan dit privacy beleid periodiek wijzigen. In dat geval wordt de datum onderaan dit document aangepast en verschijnt er prominent een bericht op de website of nieuwsbrief.

 

Contact informatie

 

Rob’s TVService verbindt zich tot het maken van uitzonderlijke of systematische veranderingen om klachten over het gebruik van persoonlijk informatie op te lossen. Indien u een klacht heeft, neem dan contact met ons op via info@robstvservice.nl

 

Laatst bijgewerkt: Mei 2018